تماس پشتیبانی

021-22021030

پشتیبانی ایمیل

info@alizamanii.com

کتاب عصر رمز ارز

در طول تاریخ، سیستم های مالی و نظام پولی برای ماندگاری در میان مردم، نیازمند کسب و حفظ اعتماد مردم هستند. پول های رایج با هدف حل مشکلات پرداخت پیش از خود ایجاد شدند و توانستند برای قرن ها میان مردم قابل اعتماد بوده و به همین دلیل مورد استفاده قرار بگیرند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است